دی اریتورهای ( Deaerator)

به کمک این دستگاه می توان گازهای خورنده محلول در آب را با افزایش دمای آن تا نقطه جوش جداسازی کرد.

دی اریتور از دو قسمت تشکیل شده است :
1. مخزن ذخیره آب .
2. ستون آکنده از پکینگهای سرامیکی یا آلومینیومی ( Packed Tower )
در دی اریتور ها تماس مستقیم بین فاز های بخار و مایع در ستون آکنده بالای مخزن صورت می پذیرد جهت افزایش سطح تماس بین فازهای بخار و مایع به منظور بهینه سازی فرآیند های انتقال حرارت و جرم، ستون آکنده از پکینگهای سرامیکی یا آلومینیومی از نوع ( RUSHING RING ) پر شده است. آب از قسمت فوقانی ستون وارد و از طریق سیستم تعویض بر روی بستر پکینگ پاشیده می شود. بخار داغ از قسمت تحتانی دی اریتور وارد گردیده و ضمن پر نمودن فضاهای خالی موجود و گرم نمودن آب ورودی، هدایت اکسیژن در آب را کاهش داده و بخار متراکم نشده به همراه گازهای جدا شده از آب در قسمت فوقانی ستون به بیرون تخلیه می شوند. آبی که تا نقطه جوش خود گرم شده و عاری از گاز می باشد به مخزن ذخیره وارد می گردد.

دی اریتور ها شامل تجهیزات اندازه گیری و کنترل زیر می باشد :
مانومتر
ترمومتر
شیر ترموستاتیک
شیر کنترل تزریق بخار
شیر فشار شکن بخارکنترل سطح الکتریکی
شیر اطمینان فشار
شیر اطمینان خلاء
Powered by PARS DATA