سختی گیر ( Softener )

بطور کلی آبهای موجود در طبیعت حاوی نمک های محلول هستند که در آب هیدرولیز شده و به فرم ذرات بار