فیلتر ( Flter )

فیلتر با یک نوع جریان معکوس برای تصفیه بیشتر فاضلاب به کار می رود به این شکل پساب خروجی از سپتیک به فیلتر وارد شده و توسط لوله ایی به پایین فیلتر منتقل می گردد سپس از بین ذرات لایه ای عبور نموده که ذرات کلوئیدی موجود در فاضلاب بین دانه ها گیر افتاده و فاضلاب تصفیه شده از لوله خروجی فیلتر خارج می گردد. همچنین در فیلتر ها ذراتی موجود است که دارای خلل و فرج زیادی بوده در نتیجه سطح زیادی داشته که مناسب برای رشد باکتریهای بی هوازی بوده در این مرحله و با توجه به زمان ماند 24 ساعته که در نظر گرفته شده است آلودگی های محلول در فاضلاب نیز تجزیه شده و راندمان عمل تصفیه را افزایش می دهد.جدول مشخصات فنی فیلتر پیش ساخته

ارتفاع ( سانتیمتر ) قطر ( سانتیمتر ) حجم ( متر مکعب) مدل
210 110 1.5 SF1
260 110 2 SF2
310 110 2.5 SF3
360 110 3 SF4
410 110 3.5 SF5
460 110 4 SF6
510 110 4.5 SF7
560 110 5 SF8
Powered by PARS DATA